whatsapp hekte sør-afrika Undersøkelser etter statens mineraler

En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst. Undersøkelsesrett kan fås ved søknad på eget søknadsskjema til DMF. Innehaveren av undersøkelsesretten har rett til å undersøke etter og søke utvinningstillatelse på alle forekomster av statens mineraler innenfor undersøkelsesområdet.

Undersøkelsesområdets størrelse og inngrep på annens grunn

hva sier du til en jente på en datingside En undersøkelsesrett kan gis på et område som maksimalt kan være på 10 km2, ingen side kan være kortere enn 1 km og undersøkelsesområdene må være parallelle med kartets rutenett i UTM-systemet.

dating nettsiden for alvorlige forhold Med en undersøkelsesrett kan man utføre nødvendige inngrep i undersøkelsesområdet uten grunneiers tillatelse så lenge dette ikke gir skade av vesentlig betydning. For inngrep som kan medføre vesentlig skade må undersøker ha samtykke fra eier og bruker av grunnen. Hva som anses som vesentlig skade beror på en helhetsvurdering. Alminnelige aktiviteter som kjerneboringer og mindre prøver i overflaten kan man normalt gjøre uten grunneiers tillatelse. Større prøveuttak og større blottlegginger krever alltid grunneiers samtykke eller en ekspropriasjonstillatelse. De største inngrepene som knytter seg til undersøkelsesaktiviteter kommer ofte fra innfraktingen av utstyret som er nødvendig for undersøkelsesarbeidene. Undersøker må også forholde seg til øvrig lovgivning, bl.a. for transport i utmark kreves egen tillatelse etter lov om motorferdsel i utmark.

dating singapore singler For undersøkelsesarbeider i Finnmark gjelder særskilte regler for varsling og søknad, jf. mineralloven topp 5 uk dating nettsteder.

Prioritet

dating en politimann vitser Undersøkers prioritet i et område er regnet fra det tidspunkt søknad om undersøkelsesrett kommer inn til DMF. Den med eldst undersøkelsesrett, har best prioritet. Flere undersøkere kan innvilges undersøkelsesrett innenfor samme undersøkelsesområde. Undersøker som ikke har best prioritet må ha samtykke fra undersøker med best prioritet eller den som har utvinningsrett for å gjøre undersøkelser i området.

Varsling

red sox dating nettsiden Undersøker har varslingsplikt før arbeid igangsettes. Det vil si at undersøker skriftlig skal varsle DMF, grunneieren og brukeren av grunnen om undersøkelsene minst tre uker før arbeidene igangsettes, jf. mineralloven online dating nettsted-artikler. DMF varsler kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen.

30 år gammel mann dating 44 år gammel kvinne Varsel skal inneholde:

  • plan for arbeidene og for atkomsten til og i undersøkelsesområdet
  • redegjørelse for mulige skader som kan oppstå og tiltak som skal settes i verk for å hindre slike skader

beste gratis dating android app i india I Finnmark skal undersøker i tillegg skriftlig varsle Sametinget, fylkesmannen, og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene, jf. reindriftsloven youtube dating profil katter, varsles muntlig.

Prøveuttak

koble til jblm Prøveuttak krever særskilt tillatelse fra DMF. Med prøveuttak menes uttak som er nødvendig for å vurdere forekomstens drivverdighet. Et prøveuttak kan ikke være større enn uttak av 2 000 m³ masse unntatt i særlige tilfeller.

Undersøkelsesrettens varighet

nicht mit matchmaking servern verbunden cs gå For at undersøkelsesrett skal opprettholdes, må undersøker betale en årlig avgift til staten.

vin dating ozon laurier Undersøkelsesretten opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden er innvilget eller når forlenget frist som kan gis etter mineralloven dating graf youtube, er utløpt. Dersom flere har undersøkelsesrett i samme område, løper fristen på syv år først fra den dagen undersøkeren får best prioritet i undersøkelsesområdet.

Karantene ved opphør av undersøkelsesrett

horosoft.net kampoppsett Etter at en undersøkelsesrett opphører, kan ikke undersøker få ny undersøkelsesrett for samme område før det har gått 1 år fra den dagen undersøkelsesretten opphørte.

Krav til rapportering av undersøkelser

hvor ofte bør du se noen du er dating Undersøker skal sende dating nettsteder suksesshistorier, måledata og prøvemateriale til DMF når undersøkelsene er avsluttet og senest seks måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt. Undersøker kan søke DMF om forlengelse av fristen, dersom det foreligger særlige grunner.

dating separasjon california Rapporteringen skal være tilstrekkelig detaljert til at Direktoratet for mineralforvaltning kan foreta en selvstendig vurdering av materialet.

beste lesbisk bifil dating nettsteder DMF offentliggjør ikke innlevert materiale mens rettigheten består.

Ekspropriasjon

hekte barer i melbourne Dersom grunneier ikke ønsker å tillate inngrep som kan gi skade av vesentlig betydning, kan det søkes om ekspropriasjon. Både undersøker og utvinner kan søke om ekspropriasjon, jf. mineralloven medisinske feltet datingside.

Hva er en undersøkelsesrett?

blodtype dating Undersøkelsesrett til statens mineraler gir innehaveren rett til å foreta undersøkelser i grunnen for å vurdere om det finnes forekomst av mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet, at den kan antas å være drivverdig eller å bli drivverdig, innen rimelig tid. Undersøkelsesrettens innhold gir mulighet for mer omfattende arbeid enn under leteretten. En type aktivitet som inngår i undersøkelsesretten er kjerneboring. Undersøkelser som medfører vesentlig skade forutsetter samtykke fra grunneier og bruker av grunnen. Undersøkeren har et objektivt erstatningsansvar for økonomiske skader som påføres eier av grunnen. Undersøkelsesretten  omfatter også nødvendig tilgang til grunnen.