5 beste dating nettsteder DMF på Svalbard

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar bergverksordninga for Svalbard, som blei gitt ved kongeleg resolusjon av 7. august 1925.

koble til che vuol dire Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar bergverksordninga for Svalbard, som blei gitt ved kongeleg resolusjon av 7. august 1925.

dating nettsiden til aids Bergmeisteren for Svalbard blei i 2003 slått saman med Bergvesenet. Samtidig blei namnet på etaten endra til Bergvesenet med Bergmeisteren for Svalbard. Frå 1. januar 2010 blei namnet endra til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard.

american dating-nettsteder for single Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard har avdelingskontor på Svalbard, og dette er ope delar av året.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard har desse oppgåvene som er knytte til bergverksordninga for Svalbard

  • Tildeling av søkjesetel
  • Registrering av melding om funnpunkt
  • Tildeling av utmål og kontroll med dei
  • Tilsyn med bergverksaktivitet på Svalbard

dating i bahrain området Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard tilbyr også rådgiving til interesserte og oversikter over funn og ressursar av geologisk art på Svalbard.

Svalbardtraktaten og bergverksordninga for Svalbard

når gjorde liam og danielle begynner dating Svalbardtraktaten blei signert av fleire land i 1920 og gir Noreg suverenitet over Svalbard (Spitsbergen og øyane omkring), Bjørnøya og Hopen. Svalbardtraktaten blei sett i kraft 14. august 1925, og ifølgje lov av 17. juli 1925 er Svalbard ein del av Kongeriket Noreg. Land som har signert traktaten, har same rett som norske borgarar til å drive industri, bergverk, fiske og fangst, og maritim og kommersiell verksemd i det aktuelle området. Per i dag er det 42 land som har signert traktaten.

mer dating-nettsteder I Svalbardtraktaten blei Noreg pålagt å utarbeide ei bergverksordning for Svalbard. Bergverksordninga for Svalbard blei godkjend ved kongeleg resolusjon 7. august 1925 og regulerer korleis ein tileignar seg rettar til naturlege reservar av kol, jordoljar, andre mineral og bergartar, og korleis drifta skal vere ordna. Bergverksordninga gjeld for heile Svalbard.

gratis mobil dating nettsteder i gauteng Distriktet til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard omfattar Svalbard og Jan Mayen, men på Jan Mayen gjeld minerallova som på fastlandet.

Søkjesetel

dupont register matchmaking Alle som vil drive prospektering på Svalbard, må ha søkjesetel. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard skriv ut søkjesetlar som er gyldige i to år, og som gir rett til å drive prospektering i samsvar med dei lovene og reglane som gjeld for Svalbard.
hvilke online datingside er beste uk

Melding om funn

elektroniske chatting datingtips Bergverksordninga er basert på prinsippet om at den som først finn ein ressurs, får retten til han. Den som først oppdagar ressursen, merkjer han av i terrenget med to vitne til stades, sender skriftleg melding til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard i løpet av ti månader og kan dermed få einerett til å utnytte ressursen. Saman med meldinga om funnpunkt skal ein sende ei prøve av funnet til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard, slik at direktoratet kan vurdere om materialet er av ein slik type at funnstaden kan godkjennast for mogleg bergverksdrift.

dating andre beboere Når det gjeld prospektering etter hydrokarbon, har Industridepartementet (i dag Nærings- og fiskeridepartementet) avgjort at geologisk materiale som viser at det truleg kan finnast hydrokarbon i området, kan bli godteke i staden for funnpunktprøve.
gefahren internett dating.

Utmål

jbl lyden bar oppkobling Ved tildeling av utmål får ein rett til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet. Krav om utmål må ein sende til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard seinast fem år etter at funnpunktet er merkt i terrenget – elles mistar ein retten til funnet. Bergmeisteren har då to år på seg til å vurdere søknaden, synfare funnpunktet og kontrollere ressursen.

hva slags datingside er mye fisk Tildeling av utmål skjer ved utmålsforretning. Under utmålsforretninga avgjer Bergmeisteren om søkjaren har rett til å få utmål, og utmålet blir nærare definert. Bergmeisteren fører protokollar frå utmålsforretninga og skriv ut utmålsbrev.

hvordan skal spørre en jente for hennes tall på en datingside Resultatet av utmålsforretninga blir offentleg kunngjort.

betalt dating nettsteder irland Utmål blir i utgangspunktet endelege seks månader etter kunngjeringa, med mindre det er reist søksmål i løpet av denne seksmånadersperioden. Søkjaren har då fått retten til å utvinne mineral og bergartar som finst innanfor grensene av utmålet, så sant han overheld forpliktingane om drifts- og arbeidsplikt i bergverksordninga § 15.
26 år gamle kvinnen dating 36 år gammel mann

Arbeidsplikt

datingside attraktive Utmålshavaren pliktar å setje i gang bergverksarbeid/-drift innanfor utmålet seinast 4–5 år etter at utmålet blei endeleg. Bergverksordninga § 15 skildrar dette nærare.
online dating og chatting på singler.